Revision history of "User:JoshFranco0522"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:17, 28 September 2020JoshFranco0522 (talk | contribs). . (492 bytes) (+492). . (Created page with "Tazama, vitabu hufanya barabara ambapo watapata hatua sawa juu ya nyanja yoyote ya mchezo, kwa hivyo bila kujali umegundua 2, 3, au hata 4 upande mmoja wa mchezo, angalau kuna...")